Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vyhláška o školním stravování

VYHLÁŠKA

ze dne … . … . 2016,

kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463/2011 Sb. a vyhlášky č. 17/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:

„(5) Výběr potravin, receptury, sestavení vzorového jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování posoudí

a) nutriční terapeut9),

b) lékař se specializovanou způsobilostí10) v oboru

1. praktické lékařství pro děti a dorost,

2. dětské lékařství,

3. vnitřní lékařství,

4. všeobecné praktické lékařství,

5. endokrinologie a diabetologie, nebo

6. gastroenterologie, nebo

c) lékař se zvláštní odbornou způsobilostí10) v oboru

1. hygiena dětí a dorostu,

2. hygiena výživy a předmětů běžného užívání,

3. dětská endokrinologie a diabetologie, nebo

4. dětská gastroenterologie a hepatologie.


9)   § 15 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

10)           Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Počet pracovních míst v zařízení školního stravování se stanoví podle konkrétních provozních podmínek tak, aby bylo plně zabezpečeno plnění úkolů, které zařízení školního stravování má ve své hlavní činnosti. Počet pracovních míst nesmí být nižší než minimální počet podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.“.

3. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Při platbě předem lze požadovat zálohu v maximální výši úplaty podle finančního normativu, a to pouze na následující měsíc.“.

4. Doplňuje se příloha č. 3, která zní:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Minimální počty pracovních míst v zařízení školního stravování

Průměrný denní počet obědů*)

Evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané**)

                  do 50

1,2

               51–160

0,016 × počet obědů + 0,4

             161–320

0,0125 × počet obědů + 1

           321–1000

0,01 × počet obědů + 1,8

 

*) Průměrný denní počet uvařených a vydaných obědů ve školním stravování dětem, žákům a studentům a v závodním stravování vlastním zaměstnancům za období od 1. září do 30. června.

**) Zaměstnancem se rozumí zaměstnanec obchodního provozu podle dílu 2.05 nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen „katalog prací“) a technickohospodářští zaměstnanci podle dílu 1.01–1.04 katalogu prací.

Minimální počet pracovních míst se stanoví jako součet počtu za jednotlivá jídla upravený dále uvedeným způsobem.

Pro stanovení minimálního počtu pracovních míst pro obědy se použije výše uvedená tabulka.

Pro stanovení minimálního počtu pracovních míst pro jiná jídla než oběd se použije způsob výpočtu zaměstnanců podle výše uvedené tabulky s tím, že výsledný počet se následně vynásobí opravným koeficientem pro příslušné jídlo (snídaně, večeře nebo doplňkové jídlo). Takto získaný počet se následně v závislosti na typu zařízení školního stravování a v závislosti na druhu školy, které poskytuje školské služby, vynásobí příslušným opravným koeficientem.

 

Opravné koeficienty:

Ve směnném provozu se použijí koeficienty 0,3 pro snídaně a 0,7 pro večeře.

Školní jídelna mateřské školy použije koeficient 0,25 pro přepočet doplňkového jídla (přesnídávka, svačina).

Školní jídelna-výdejna mateřské školy použije pro přepočet koeficient 0,33.

Školní jídelna-vývařovna mateřské školy použije pro přepočet koeficient 0,67.

Školní jídelna-výdejna základní a střední školy použije koeficient 0,25.

Školní jídelna-vývařovna základní a střední školy použije koeficient 0,75.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.