Jdi na obsah Jdi na menu
 

Směrnice pro stravování

S M Ě R N I C E   K   Z Á V O D N Í M U   S T R A V O V Á N Í

     Naše organizace – v souladu s § 236 zákoníku práce (ZP) – umožňuje svým zaměstnancům a dalším osobám závodní stravování za dále uvedených podmínek, a to:

 • ve vlastním stravovacím zařízení za podmínek

  Nárok na příspěvek na závodní stravování (ad 2) nepřísluší zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu, neboť tomu plynou v souladu se Zák. práce náhrady cestovních výdajů, vč. stravného. To platí v případě, pokud pracovní cesta trvá déle než pět hodin. Příspěvek na stravování lze však uplatnit jako daňový výdaj dle § 24, odst. 2 písm. j) ZDP, pokud přítomnost zaměstnance v práci během směny (v které se uskutečňuje zároveň i pracovní cesta) trvá aspoň 3 hodiny, přičemž však zároveň zaměstnanci nevznikl nárok na stravné v souvislosti s pracovní cestou (tj. nedochází k souběhu obou plnění). Dle tohoto ustanovení je dále poskytován zaměstnanci příspěvek na jedno další jídlo, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci bude delší než 11 hodin.

  Naše organizace vede za zaměstnance konající pracovní cesty evidenci těchto pracovních cest a tak má ošetřenou situaci, aby zaměstnanec zároveň nečerpal cestovní náhrady a navíc ještě neměl na tento den nárok na příspěvek na závodní stravování ad 2). Jinak by docházelo k neoprávněnému využívání rozpočtových prostředků. U zaměstnanců na dohodu je nárok na příspěvek na závodní stravování pouze tehdy, pokud s těmito zaměstnanci je prokazatelně dohodnuta stanovená pracovní doba. U zkrácených pracovních úvazků je poskytováno závodní stravování v případě odpracovaných rozepsaných pravidelných směn. Z hlediska daňové uznatelnosti nákladů na závodní stravování organizace postupuje podle § 24, odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP, to znamená:

 • v případě závodního stravování ve vlastním stravovacím zařízení (ad 1) jsou daňově účinnými všechny náklady kromě hodnoty potravin; jelikož je od strávníků vybírána částka za obědy, je podle § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP nedaňová hodnota potravin překlasifikovávána na daňový náklad do výše souvisejících příjmů od strávníků

 • v případě závodního stravování v cizím stravovacím zařízení je daňově účinným nákladem příspěvek na stravování (ad 2) do výše stanovené zákonem, tj.

 • 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % limitu stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin pro zaměstnance „státních organizací“[1], přitom:

 • je nutná přítomnost zaměstnance v práci během směny aspoň 3 hodiny

 • je-li směna delší 11 hodin (vč. přestávek), pak je nárok na další příspěvek

 • příspěvek nelze poskytnout ve dnech, kdy je nárok na stravné v rámci pracovní cesty.

Je zohledněna rovněž skutečnost uvedená v § 6 odst. 9 písm. b) ZDP, tj. osvobození hodnoty stravování poskytnutého jako nepeněžní plnění zaměstnancům od daně z příjmů fyzických osob.

Nárok na závodní stravování (ad 2) zaměstnanec nemá v případě celodenní návštěvy lékaře či při dovolené – tyto případy povinně sleduje přímý nadřízený.

Podmínky při zabezpečení stravovacích služeb (ad 1) jsou dány vyhláškou 137/04 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny. Organizace dodržuje požadavky na uvádění pokrmů do oběhu dle § 25 vyhlášky (teplota pro spotřebitele min. 60 st. C‘). V příloze č. 2 této směrnice jsou „kritické body“ dle § 38 vyhlášky, platné pro naše zařízení závodního stravování. Organizace dále dodržuje „zásady provozní hygieny“ stanovené v § 49 vyhlášky, a to zejména: udržování sanitárních a pomocných zařízení v čistotě a provozuschopném stavu, nepřechovávání předmětů nesouvisejících s výkonem prac. činnosti a osobních věcí v prostorách manipulace s potravinami, nepřipuštění vstupu nepovolaných osob, oddělené skladování čisticích prostředků a používání pouze takových, které jsou určeny pro potravinářství.

Závodní stravování ve státní příspěvkové organizaci

1) Vlastní zařízení závodního stravování

Kromě výše uvedeného ustanovení ZP se závodní stravování v naší organizaci dále řídí vyhláškou 430/01 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích. Problematika tohoto stravování je rovněž upravena v § 69 Zák. o rozpočtových pravidlech č. 218/00 Sb.

Závodní stravování poskytováno:

 1. vlastním zaměstnancům za „pořizovací cenu surovin“ minus příspěvek z FKSP

 2. zaměstnancům pracujícím v organizaci na základě dohody o pracovní činnosti či o provedení práce, za „pořizovací cenu surovin“

 3. zaměstnancům jiných organizací či fyzickým osobám, za cenu minimálně ve výši „pořiz. ceny surovin“ + „náklady na provoz“ (+ „zisk“ – v případě doplňkové činn.). V souladu s Vyhl. č. 430/01 Sb. ve znění Vyhl. č. 335/13 Sb. § 12) platí, že pokud jde o zaměstnance jiných organizací, které jsou však v působnosti jednoho správce kapitoly státního rozpočtu, pak u těchto organizací nemusí sjednaná cena námi poskytovaného hlavního jídla pro tuto organizaci krýt „náklady na provoz“.

  Další podmínky pro poskytování stravování v naší organizaci:

  - zaměstnancům a důchodcům je cena za stravování snižována o příspěvek z FKSP (viz jeho schválená výše ve Směrnici k používání FKSP). Zaměstnanci mají nárok na jedno hlavní jídlo, pokud odpracovali v rámci směny v kalendářním dni alespoň tři hodiny v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě nebo v místě služebního působiště

  - zaměstnanci závodní kuchyně se všichni stravují v organizaci a proto platí za každou odpracovanou směnu, kdy odpracovali alespoň tři hodiny, „pořizovací cenu surovin“ minus příspěvek z FKSP, tj. obdobně jako pro ostatní zaměstnance dle předchozího[2].

  Pro letošní kal. rok platí v organizaci tento kalkulační vzorec jednoho hlavního jídla v Kč (vlastní zařízení závodního stravování):

26,-

Pořizovací cena surovin (náklady na veškeré potraviny)

16,-

Náklady na provoz (mzdy, odpisy, el. energie, voda, další režie…)

1 Kč

Zisk (při komerčním prodeji obědů v rámci doplňkové činnosti

11,-

Příspěvek z FKSP

     Náklady na pořizovací cenu surovin jsou tedy uhrazovány strávníky a příspěvkem z FKSP, náklady na provoz hradí organizace (kromě prodeje stravy jiným subjektům).

     Dle Vyhl. č. 430/01 Sb., ve znění č. 335/13 Sb. nemůže organizace poskytovat současně závodní stravování prostřednictvím vlastního zařízení a zároveň prostřednictvím cizího zařízení, vyjma:

a) zajištění „dietní“ stravy, kdy požadavek na ni je doložen pís. lékařským potvrzením

b) poskytnutí dalšího hlavního jídla (dalšího hlavního jídla při směně nad 11 hodin) v době kdy vlastní zařízení již nepracuje

c) zajištění stravy v období, kdy je vlastní zařízení mimo provoz.

 

Závodní stravování je v organizaci zajištěno jako:

1) Závodní stravování zajišťované ve vlastním zařízení závodního stravování

- organizace sama provozuje vlastní kuchyň, jídelnu

Závodní stravování je poskytováno:

- vlastním zaměstnancům za cenu nákladů na suroviny spotřebované na přípravu hlavního jídla minus příspěvek z FKSP, tj. za „sníženou cenu“, jedno hlavní jídlo denně (u doplňkového jídla za cenu nákladů na suroviny).

- důchodcům, kteří v organizaci pracovali před odchodem do důchodu, za cenu nákladů na spotř. suroviny minus příspěvek z FKSP, jedno hlavní jídlo denně

- zaměstnancům pracujícím v organizaci na základě dohody o pracovní činnosti či o provedení práce za cenu nákladů na spotřebované suroviny, jedno hlavní jídlo, pokud jejich přítomnost v práci je v tomto dni aspoň 3 hodiny

Další podmínky pro poskytování stravování v naší organizaci:

- zaměstnanci mají nárok na jedno hlavní jídlo za sníženou úhradu v kalendářním dni, jen pokud odpracovali v kalendářním dni alespoň tři hodiny v místě výkonu práce.

- zaměstnanci závodní kuchyně se všichni stravují v organizaci a proto platí za každou odpracovanou směnu úhradu za jedno jídlo, za cenu, kterou hradí ostatní (vlastní) zaměstnanci, a za obdobných podmínek.

Pro tento rok platí v organizaci tento kalkulační vzorec jednoho hlavního jídla v Kč

26,-

Hodnota spotřebovaných surovin (náklady na veškeré potraviny)

16,-

Náklady na provoz (mzdy, odpisy, elektrická energie, voda, ost. režie…)

11,-

Příspěvek z FKSP

 

 

 

 

Pro tento rok platí v organizaci tento kalkulační vzorec jednoho hlavního a doplňkového jídla v MŠ v Kč

Kategorie 3 – 6 let

16,-

Hodnota spotřebovaných surovin oběd (náklady na veškeré potraviny)

8,-

Přesnídávka

6,-

Svačina

 

Kategorie 7 – 10 let

19,-

Hodnota spotřebovaných surovin oběd (náklady na veškeré potraviny)

 

Kategorie 11 – 14 let

21,-

Hodnota spotřebovaných surovin oběd (náklady na veškeré potraviny)

 

Cena pro zaměstnance, důchodce tedy činí Kč 14Kč, pro zaměstnance na dohodu Kč 25,-. Organizace hradí náklady na provoz za jedno hlavní jídlo 16 Kč. Náklady na provoz hradí z nákladů na svou hlavní činnost. V případě stravování cizích strávníků tito hradí suroviny a náklady na provoz + zisk a o nákladech a výnosech se účtuje na analytických účtech odděleně od hlavní činnosti, v rámci doplňkové činnosti.

V rámci doplňkové činnosti poskytuje základní škola svým žákům svačiny

Pro tento rok platí v organizaci tento kalkulační vzorec jedné svačiny v Kč

 

10,-

Hodnota spotřebovaných surovin

2,-

Náklady na provoz (mzdy, odpisy, elektrická energie, voda, ost. režie…)

1,-

Zisk

 

Školní stravování

     Naše škola poskytuje školní stravování pro děti, žáky a studenty, které je upraveno zejména v § 119, 121 Školského zákona č. 561/04 Sb. Podrobnější podmínky jsou stanoveny v prováděcí vyhlášce č. 107/05 Sb. (v aktuálním znění vyhlášky č. 463/11Sb.). V našem vlastním zařízení pro „školní stravování“ ) je v souladu se zákonem (§119) a vyhláškou (§ 3, odst. 6 a 7) poskytováno stravování i zaměstnancům škol, školských zařízení. Dále je v rámci „jiných stravovacích služeb“ (§ 3 odst. 7 vyhlášky) poskytováno od školního stravování prostorově oddělené komerční stravování jako doplňková činnost naší organizace.

     Stravování je zaměstnancům poskytováno za podmínek uvedených v bodu B) této směrnice, tzn. stravování zaměstnanců je prováděno dle vyhl. č. 84/05 Sb., přičemž jsou těmto zaměstnancům podávána stejná jídla, jako žákům a studentům.

     Školní stravování je v naší organizaci zabezpečováno v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky ve:

 1. školní jídelně – vaří a vydává jídla,

 2. Běžný provoz jídelny se řídí „Provozním řádem jídelny“ vydaným ředitelem školy jako příloha Školního řádu (Vnitřního řádu) – viz příloha č. 1 ke směrnici.

     Strava je poskytována dle výživových norem, které jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky, dále v rámci rozpětí finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhlášky. Údaje o plnění výživových norem jsou uchovány u vedoucí kuchyně po dobu jednoho kalendářního roku.  

     V naší škole jsou uplatňovány pro tento rok v rámci povoleného rozpětí tyto finančních limity:

strávníci do 6 let:       oběd Kč 16,- (povolené rozpětí od 14,- do 25,-)

strávníci 7 – 10 let:    oběd Kč 19,- (povolené rozpětí od 16,- do 32,-)

strávníci 11- 14 let:    oběd Kč 21,- (povolené rozpětí od 19,- do 34,-)

 

v rámci možností daných novelou – Vyhl. č. 463/11 Sb.,

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.

      Úhrada za školní stravování žáků a studentů je ve výši finančního normativu pro příslušnou věkovou skupinu strávníků. Školní stravování se v souladu s § 119 zákona uskutečňuje pouze v době pobytu žáků ve škole (ne tedy v době ředitelského volna, v době prázdnin apod.). V případě škol zřizovaných MV ČR se postupuje obdobně, dle Vyhl. č. 2/06 Sb.

     O nákladech na provoz školní jídelny je účtováno formou střediskového hospodaření, kde dle „klíče nákladů“ jsou stanoveny odděleně od ostatních nákladů školy náklady na potraviny  - suroviny pro výrobu stravy, mzdové náklady (vedoucí kuchyně, kuchařky, uklízečka), provozní režie (odpisy, elektřina, voda, plyn, materiál pro opravy a údržbu, další externí a interní služby – střediskovým přeúčtováním), poměrná část správní režie (dle klíče celkový počet zaměstnanců/počet zaměstnanců kuchyně). Na základě účetního (kalkulačního) podchycení výše uvedených nákladů je stanoven kalkulační vzorec stravování poskytovaného zaměstnancům a dále rovněž jiným osobám v rámci doplňkové činnosti takto (přičemž zaměstnanců se týká pouze hodnota spotřebovaných surovin, konkrétně se postupuje dle bodu B) směrnice):

 

 1. Finanční normativKč 26,- (hodnota spotřebních surovin)

 2. Mzdové nákladyKč 10,-

 3. Náklady na provozKč6,- (v tom provozní režie, správní režie)

 4. ZiskKč1,- (komerční stravování v doplňkové činnosti)

  Celkem  43 Kč

  [3]Plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet je poskytování školního stravování, kterým se rozumí stravovací služba pro děti, žáky a studenty zabezpečovaná zařízením školního stravování.

  Zařízením školního stravování je školní jídelna, bez ohledu na právní formu, podmínkou je zápis ve školském rejstříku.

  Plněním osvobozeným od daně je uskutečňování činnosti v zařízení školního stravování, kterou provádí školní jídelna, která jídlo připravuje a sama vydává, nebo připravuje jídlo, které vydává jiná školní jídelna-výdejna, činnost školní jídelny-vývařovny, která v rámci poskytování školního stravování připravuje jídlo, které vydává školní jídelna-výdejna  a činnost školní jídelny-výdejny, která jídlo vydává.

  Při poskytování stravovací služby pedagogickým pracovníkům, zaměstnancům nebo osobám zařízení školního stravování se nejedná o poskytování školské služby, a proto se nejedná o plnění osvobozené od daně. V takovém případě bude zdaněno 21% DPH.

 

[1] Státní organizace viz § 109 odst. 3 ZP.

[2] § 3 odst. 9 vyhlášky č. 430/01 Sb.