Jdi na obsah Jdi na menu
 

Volební řád ŠR

    Volební řád pro volby členů školské rady v Základní škola a mateřské škole Tři Sekery zřízené obcí Tři Sekery

 1. Úvod
 2. Zřizovatel Základní školy a mateřské školy Tři Sekery podle ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává pro volby členů školské rady tento volební řád.
 3. Volební řád upravuje přípravu, průběh a vyhodnocení volby členů školské rady a zveřejňování jejich výsledků (dále jen realizace voleb) v základní škole, zřizovanou obcí Tři Sekery (dále jen zřizovatel). Volební řád je vydáván za účelem vytvoření podmínek pro zajištění podílu zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků školy a dalších osob na správě školy prostřednictvím orgánu školy - školské rady.

 

2.Věcná náplň

 1. Obecná ustanovení
  1. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Počet členů školské rady v konkrétní základní škole stanovuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 školského zákona zřizovatel zvláštním rozhodnutím.
  2. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
  3. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
  4. Volby členů školské rady musí být organizovány tak, aby byla zajištěna jejich včasnost, věrohodnost a demokratičnost. Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva.

 

 1. Speciální ustanovení
  1. Volby členů školské rady realizuje v plném rozsahu ředitel školy, ve které bude konkrétní školská rada působit (dále jen ředitel školy).
  2. Volby do školské rady jsou ředitelem vyhlašovány způsobem v místě obvyklým pro vyhlašování jiných důležitých skutečností tak, aby byla zajištěna informovanost voličů. Oznámení o konání voleb se zveřejňuje nejpozději 15 dnů před konáním voleb. Oznámení obsahuje zejména datum, dobu trvání, způsob a místo konání voleb, způsob a lhůtu uplatňování kandidatur na člena školské rady.
  3. Ředitel mimo jiné eviduje návrhy na kandidáty, dbá o pořádek při hlasování, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování.
  4. Volič zásadně hlasuje osobně. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady.
  5. Na základě výsledků hlasování ředitel školy stanoví pořadí kandidátů ve volbách, a to sestupně podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Takto sestavené pořadí zanese ředitel školy do výsledkové listiny. Členem školské rady se stává kandidát uvedený na prvním místě výsledkové listiny. V případě vyššího počtu volených členů školské rady se dalšími členy školské rady stávají ti kandidáti, kteří se umístili na následujících místech výsledkové listiny.
  6. Mandát člena školské rady vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Funkční období členů školské rady je tři roky. Výsledky voleb jsou zveřejňovány ředitelem školy
  7. V případě, že ve volbách není zvolen žádný člen školské rady nebo není zvolen dostatečný počet členů školské rady, uspořádá ředitel školy k doplnění volných míst bez zbytečného odkladu nové volby
  8. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy v souladu s ustanovením § 167 odst. 5 školského zákona.
  9. V případě uvolnění místa člena školské rady v průběhu jeho funkčního období budou bez zbytečného odkladu realizovány doplňovací volby. Pro doplňovací volby se použijí ustanovení tohoto volebního řádu.
    
 2. Společná ustanovení
  1. Všechny osoby účastnící se organizace voleb dbají na dodržování ochrany osobních údajů.
  2. Náklady spojené s volbami do školské rady hradí škola, ve které je zřízena školská rada a jejíž členové jsou ve volbách voleni.
  3. První zasedání školské rady podle ustanovení § 167 odst. 7 školského zákona svolává ředitel školy.

 

Dagmar Strnadová

Starostka obce Tři Sekery