Jdi na obsah Jdi na menu
 

Jednací řád ŠR

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

Školská rada při Základní škole a mateřské škole Tři Sekery

schválila tento jednací řád:

§ 1

Úvodní ustanovení

1. Jednací řád školské rady upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání školské rady, usnášení

a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky.

2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svých zasedání, rozhoduje

školská rada v mezích zákona.

§ 2

Pravomoci školské rady

1. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým

pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

2. Školské radě je vyhrazeno rozhodovat ve věcech stanovených v § 168 zákona č.561/2004

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání/školský zákon/

(dále jen zákon).

Školská rada:

a) se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje

opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu

ve školství a dalším orgánům státní správy.

I)podává návrh na odvolání ředitele

j)podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

§ 3

Zasedání školské rady

1. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda,

první zasedání školské rady svolává ředitel školy.

2. Zasedání školské rady jsou neveřejné.

3. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na

vyzvání jejího předsedy.

4. Školská rada může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat další osoby.

§ 4

Program a průběh zasedání školské rady

1. Školská rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů,

k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích

členů.

2. Prvním bodem zasedání školské rady je schválení programu zasedání školské rady. Na zasedání

školské rady může být jednáno jenom o věcech schválených školskou radou v programu

jednání nebo s jejichž zařazením vysloví školská rada souhlas.

3. Zasedání školské rady řídí její předseda. Předseda zahajuje, ukončuje, přerušuje zasedání

a dbá o to, aby měla pracovní charakter a věcný průběh.

4. Dokumenty dle § 2 odst.2 písm. a) až f) předkládá ředitel školy a musí být zpracovány tak,

aby umožnily členům školské rady komplexně posoudit problematiku.

5. O schválení dokumentů uvedených v § 2, odst. 2, písm. b) až d) rozhodne školská rada do

1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí,

ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce

 Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud

školská rada neprojedná dokumenty uvedené v § 2, odst. 2, písm. b) až d) do 1 měsíce od

jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

§ 5

Usnesení, zápis a kontrola usnesení školské rady

1. Školská rada pořizuje ze svého zasedání zápis, ve kterém se uvede počet přítomných členů

školské rady, schválený program zasedání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Návrh usnesení zpracovává a školské

radě předkládá předseda. O znění jednotlivých usnesení školská rada hlasuje. Předseda řídí

hlasování školské rady a výsledky hlasování k jednotlivým bodům jsou uvedeny v příloze zápisu

ze zasedání školské rady.

3. Předseda a jiný člen školské rady podepisují zápis ze zasedání školské rady.

4. O námitkách člena školské rady proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání školské rady.

5. Zápisy ze zasedání školské rady musí být uloženy u ředitele školy k nahlédnutí.

6. Kontrolu zabezpečení plnění usnesení školské rady provádí školská rada a o výsledcích informuje

zřizovatele.

§ 6

Ustanovení přechodná, společná a závěrečná

1. Školská rada na svém prvním zasedání zvolí svého předsedu.

2. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád. K přijetí jednacího řádu se

vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Tento jednací řád nabývá účinnosti 31. 1. 2005