Jdi na obsah Jdi na menu
 

Školní program EVVO II

2.4.2. KOMPETENCE K UČENÍ

naučí se vyhledávat potřebné informace z různých pramenů a kompletovat

je do smysluplných celků dle zadání

osvojí si obecně užívané termíny, symboly a znaky všech zahrnutých oborů

plánuje, organizuje a řídí vlastní učení

prostřednictvím vhodně volených zadání pozná smysl osvojovaných

postupů pro běžný život

samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává

 

 

 

2.4.3. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, KOMUNIKATIVNÍ, SOCIÁLNÍ A

PERSONÁLNÍ

nenechá se odradit nezdarem řešení problému a hledá další možná řešení

nese zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy

vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale

také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce

účinně se zapojuje do diskuse a dokáže obhájit svůj názor vhodnými

argumenty

ocení nápady a názory ostatních, respektuje je a bere si z nich ponaučení

při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, při projektech se učí

pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram

2.4.4. KOMPETENCE PRACOVNÍ

vedení žáka k uvědomělému a bezpečnému používání všech používaných

nástrojů a materiálů

přistupuje kriticky k výsledkům, které dosáhl, naučí se stanovovat si kritéria

hodnocení vlastní práce

osvojí si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení                            

s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě

 

Výsledek obrázku pro ekologie pro děti

3. Zařazení průřezového tématu EVVO do ŠVP

Tematické okruhy průřezových témat

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Ekosystémy PRV, PŘ, PČ, VV, AJ, ČJ – LV, KSV, TV                                     

Základní podmínky života PŘ, PRV, PČ, VV, ČJ – LV, KSV, TV

Lidské aktivity a problémy životního prostředí PŘ, PRV, PČ, VV, ČJ – LV, KSV,

Vztah člověka k prostředí. PŘ, PRV, PČ, VV, ČJ – LV, KSV, TV, M

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Příloha:

Realizace za školní rok 2016/2017

1. Celoškolské aktivity

Třídění odpadu

Na chodbách jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad, elektroodpad a baterie

Svoz odpadu probíhá po celý rok, odvoz zajišťuje firma Asekol

Úklid venkovního areálu školy

V rámci pracovních činností se v průběhu roku vystřídají jednotlivé třídy

Prováděno celoročně. Ke Dni Země se na úklidu bude aktivně podílet celá

škola.

Pochodová cvičení – vždy zaměřená na plnění úkolu EVVO,

- čistý les, besedy s myslivcem…,

2. Plánované výlety

 návštěva výukových programů:

 •  Ekodepon Černošín

 • < >

  Muzeum přírody Český ráj – Eko Oáza Práchov

 • UVR Mníšek pod Brdy „Třídíme s Adamem“

4. Projekty

 • celoškolní projekt - Výchova ke zdraví, přírodní živly

 • Den Země

 • Kapka vody

 • Zdravé zoubky

5. Další akce

 • Besedy

 • Mgr. Kateřina Dvořáková – výukové programy pro žáky

 • Návštěva ZOO Plzeň

 • Aktivity s obcí

 • Sběr umělohmotných víček

6. Soutěže

 • Recyklohraní, Hravě žij dravě

8. Realizace EVVO v zájmové činnosti

 • V zájmové činnosti jsou cíle environmentální výchovy naplňovány realizací aktivit ve školní družině, popřípadě v zájmových kroužcích – rope-skipping

 • Den, Země, Kapka vody, soutěže s dětskými časopisy zaměřené na EVVO

9. Spolupráce školy se středisky ekologické výchovy a s dalšími

nevládními organizacemi

 • Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy (Cheb)

 • < >10. Vzdělávání pedagogů pro ekologickou výchovu.

   

  11. Granty

  - využití aktuálních nabídek  - Karlovarský kraj, MŠMT

   

   

  Plán environmentální výchovy se v průběhu roku ještě doplňuje o další aktuální

  nabídky.

   

  Zpracovala: Mgr. Iva Zahálková