Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

1 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
 

(1) Mimořádně nadaným žákem se pro účely této vyhlášky rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech.

 

(2) Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení.

 

(3) Pro mimořádně nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo různých ročníků v některých předmětech.

 

 

Individuální vzdělávací plán pro nadané žáky

 

(1) Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka.

 

(2) Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka.

 

(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje:

 1. závěry psychologických vyšetření, která blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného žáka, případně vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost,

 2. údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické nebo psychologické péče mimořádně nadanému žákovi,

 3. vzdělávací model pro mimořádně nadaného žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu zkoušek,

 4. seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů,

 5. určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování péče o mimořádně nadaného žáka,

 6. personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka,

 7. určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a pro zajištění spolupráce se školským poradenským zařízením,

 8. předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle zvláštního právního předpisu9).

   

  (4) Individuální vzdělávací plán je vypracován po nástupu mimořádně nadaného žáka do školy, nejpozději však do 3 měsíců po zjištění jeho mimořádného nadání. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.

   

  (5) Za zpracování individuálního vzdělávacího plánu odpovídá ředitel školy. Individuální vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem.

   

  (6) Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem.

   

  (7) Určený pedagogický pracovník školy sleduje průběh vzdělávání mimořádně nadaného žáka a poskytuje společně se školským poradenským zařízením podporu žákovi i jeho zákonným zástupcům.

   

2 Přeřazení do vyššího ročníku

(1) Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky před komisí, kterou jmenuje ředitel školy.

 

(2) Komise je nejméně tříčlenná a tvoří ji vždy:

 1. předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel,

 2. zkoušející učitel, jímž je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti, v prvním až pátém ročníku základního vzdělávání vyučující daného ročníku,

 3. přísedící, kterým je učitel vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti.

   

  (3) Termín konání zkoušky stanoví ředitel školy v dohodě se zákonným zástupcem žáka nebo se zletilým žákem. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví ředitel školy náhradní termín zkoušky.

   

  (4) Žák může v 1 dni skládat jen 1 zkoušku.

   

  (5) Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky s ohledem na věk žáka. Zkouška ověřuje vědomosti a dovednosti umožňující žákovi plynulý přechod do vyššího ročníku a je zaměřena na jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast.

   

  (6) Výsledek zkoušky určí komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy.

   

  (7) O zkoušce se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace žáka.

   

  (8) Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žákovi.

   

  (9) Za neabsolvovaný ročník nebude žákovi vydáno vysvědčení. V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval.

   

3 Časový a tematický plán výchovného poradce

září

· připravit podklady a zajistit vyšetření žáků pro školní rok 2016/2017

· vypracování individuálních plánů pro integrované děti ve spolupráci s vyučujícími

 

říjen

· dokončení dokumentace aktuální školní rok

· zajištění konzultace na středisku pro volbu povolání

· hospitalizační činnost ve třídách - začlenění integrovaných žáků a využívání

  individuálních metod práce s těmito žáky

· schůzka rodičů integrovaných žáků

 

listopad

· dle zájmu rodičů zorganizovat besedu se zástupci škol, učilišť

· zajištění nových pomůcek, materiálů pro integrované žáky

 

prosinec

· hospitační činnost ve třídách - začlenění integrovaných žáků a využívání

  individuálních metod práce s těmito žáky

· po dohodě s PPP Cheb, Mariánské Lázně, Karlovy Vary a SPC. M. Lázně zajistit vyšetření nově navržených žáků

 

leden

· nabídka možnost vytištění a vyplnění přihlášky na víceleté gymnázium

· hodnocení individuálních plánů za I. pololetí

· účast při zápisu do 1. třídy ZŠ

 

únor

· hospitační činnost ve třídách - začlenění integrovaných žáků a využívání

  individuálních metod práce s těmito žáky

· SORAD – ve třídách, kde se projevují komunikační problémy

 

březen

· pomoc při zajišťování návštěvy soudního jednání pro 8., 9. třídu - prevence

  kriminality mládeže

 

duben

 • účast při zápisu do 1. třídy ZŠ

 • příprava žáků na ústní přijímací zkoušky

 • zajištění besedy s pracovníkem Policie ČR – Cheb

   

 • květen

 • příprava podkladů na vyšetření žáků pro následující školní rok

   

 • červen

 • hodnocení školního roku z pohledu výchovného poradce

 • zajištění vyšetření žáků následující školní rok

 • hospitace ve třídách s integrovanými dle potřeby nejméně však žáky 1x za pololetí.

   

  Konzultační hodiny pro rodiče:

  • čtvrtek 13:00- 14:00 hodin v kanceláři ředitele školy

  • v případě nutnosti je možné dohodnou jiný termín telefonicky

    

   4 Popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků

 

Standardní činnosti školy

 1. Standardní činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti:

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací cestě – víceleté gymnázium, poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeba mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

 

Metodické a informační činnosti

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

a) v otázkách kariérového rozhodování žáků,

b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,

c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

II. Standardní činnosti školního metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti

1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.

3.Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.

4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

6.  Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.

7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 Informační činnosti

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.

4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

 

 Poradenské činnosti

1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.

2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 

III. Standardní činnosti školního psychologa – škola tyto služby zatím neposkytuje

1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.

2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

 

Diagnostika a depistáž

1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

2. Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.

3. Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.

4. Depistáž a diagnostika nadaných dětí.

5. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.

6. Screening, ankety, dotazníky ve škole.

 

Konzultační, poradenské a intervenční práce

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení.

2. Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení.

3. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.

4. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.

5. Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.

6. Kariérové poradenství u žáků.

7. Techniky a hygiena učení pro žáky.

8. Skupinová a komunitní práce s žáky.

9. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.

10. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.

11. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.

12. Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.

13. Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.

14. Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.

 

Metodická práce a vzdělávací činnost

1. Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

2. Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

3. Metodická pomoc třídním učitelům.

4. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení.

5. Účast na pracovních poradách školy.

6. Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů.

7. Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.

8. Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.

9. Besedy a osvěta zákonným zástupcům.

10. Prezentační a informační činnost.

11. Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.

 

IV. Standardní činnosti školního speciálního pedagoga - škola tyto služby zatím neposkytuje

1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.

2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

 

Diagnostika a depistáž

1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště.

2. Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního, zejména stimulačního, nebo intervenčního programu.

3. Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

2 Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni a stanovené druhu, rozsahu, frekvence, a trvání intervenčních činností.

5. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, zejména shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní, dále speciálně pedagogická diagnostika, zejména při vzdělávacích problémech žáků, pro navazující intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

6. Speciálně pedagogická a etopedická diagnostika při výchovných problémech, stanovení intervenčního přístupu v rámci školy

a i mimo ni, dle potřeb, možností a profilace školy.

7. Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

 

Konzultační, poradenské a intervenční práce

1. Intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory.

2. Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzačních a stimulační činnosti; se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

3. Dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se skupinami žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

4. Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy.

5. Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav.

6. Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně pedagogických/ etopedických přístupů.

7. Participace na kariérovém poradenství - volba vzdělávací dráhy žáka, individuální provázení žáka.

8. Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

9. Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci.

10. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb.

11. Speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

12. Konzultace i s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

 

 Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti

1. Příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.

2. Metodická pomoc třídním učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

3. Metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně speciálních vzdělávacích potřeb, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

4. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika jejich vzniku.

5. Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby.

6. Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

7. Participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupiny

 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

8. Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.

9. Besedy a osvěta zejména zákonným zástupcům.

 

 

V. Standardní činnosti sociálního pedagoga – zajišťujeme dodavatelsky Mgr. Martina Kekulová – Společně k bezpečí

 

 1. Poskytování sociálně-právního poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně-patologických nebo kriminálních jevů apod.
 2. Podporuje při vzdělávání sociálně znevýhodněné žáky
 3. Je členem poradenského centra školy, kde spolupracuje s výchovným poradcem, metodikem prevence, speciálním pedagogem, případně psychologem při řešení prevence v oblasti chování žáků a vzdělávání pedagogů školy a zvyšování jejich povědomí v sociálních otázkách
 4. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
 5. Příprava a koordinace sociálně-preventivních programů na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, usměrňování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, posuzování a řešení zvláště složitých a výjimečně obtížných případů ohrožených dětí.
 6. Spolupracuje s rodiči žáků, pracovníky PPP, lékaři, policií, pracovníky jiných škol a školských zařízení

Přílohy: Školní poradenské pracoviště, Snímek školy

vypracovala: Mgr. Iva Zahálková dne:  01. 09. 2016

 

Školní poradenské zařízení

Motto:

Tajemství výchovy spočívá v tom, zařídit věci tak, aby dítě bylo úspěšné, a pak je za to

pochválit.‘‘

Zdeněk Matějček

 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. V souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb.

ve znění pozdějších předpisů o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, zabezpečuje naše škola poradenské služby ve škole

výchovným poradcem, školním metodikem prevence, logopedickým asistentem, vyučujícím nepovinného předmětu náprava učení a asistenty pedagoga, kteří spolupracují zejména se

s třídními učiteli a dle potřeby s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu žáků a vzdělávacím potřebám žáků školy s cílem:

 1. zkvalitnit sociální klima školy

 2. pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti

 3. posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování

 4. umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou

 5. sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření

 6. poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření RVP

 7. připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením

 8. koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními

Nadstandardní činnosti:

 1. osvětová a vzdělávací činnost

 2. pomoc při organizaci zážitkové pedagogiky a volno časových aktivit

Personální zajištění:

Výchovný poradce: Mgr. Iva Zahálková

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Iva Zahálková

 

Logopedický asistent: Bc. Lenka Kysilková

 

„Zábavně k úspěchu“  - pedagogická intervence Vlasta Patlejchová

 

„Pro chytré hlavičky“ – pedagogická intervence – Vlasta Patlejchová

 

 

 

Standardní činnosti výchovného poradce jsou:

A) Poradenské činnosti:

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní

cestě žáků, tj. zejména:

a) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve

spolupráci s třídním učitelem – studium víceletého gymnázia)

2) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC a středisky

výchovné péče

3) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní

pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

4) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a

průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

5) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace

poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními

a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

6) Poskytování služeb žákům/cizincům se zřetelem k jejich

speciálním vzdělávacím potřebám.

B) Metodické a informační činnosti

1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.

2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování

žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

3) Předávání odborných informací a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

4) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v

regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a

jejich zákonným zástupcům.

5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších

poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného

poradce, navržená a realizovaná opatření.

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou:

A) Metodické a koordinační činnosti

1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví,

závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního

 a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně

patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními

kolektivy apod.).

4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně

patologických jevů.

 

5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je

prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a

etnické odlišnosti.

6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají

v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních

aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními,

krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně

patologických jevů.

7) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné

péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v

souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

9) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního

metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

B) Informační činnosti

1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů,

o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence

pedagogickým pracovníkům školy.

2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a

zkušeností.

3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence

sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče,

poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace

působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví

odborníci).

C) Poradenské činnosti

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování;

poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně

zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností

rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování

úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve

škole.

3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a

koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a

specializovanými školskými zařízeními.

 

Primární logopedická prevence (logopedický asistent)

Rozvoj slovní zásoby - pojmenování obrázků („Co/kdo to je?“ „Co dělá?“),

tematické okruhy (rodina, zvířata, povolání atd.), vnímání smyslu slova

Rozvoj vyjadřovací obratnosti (popis dějových obrázků, schopnost sdělovat

myšlenku, vyprávět děj, popsat pocity)

Osvojování gramatiky (správné tvoření věty, užívání správných rodů, pádů

apod.)

Motorika mluvidel - cvičení zaměřené na obratnost a koordinaci jazyka

(předpoklad pro vyvozování hlásek)

Artikulace - vyvozování a případná náprava hlásek (logopedická reedukace dle doporučení klinického logopeda

Fonematický sluch - vnímání a rozlišování zvuků a následně hlásek, nácvik

rozlišování zvukově podobných hlásek, rozvoj sluchové pozornosti

Reedukační péče je zajišťována kvalifikovaným personálem jednak zavedením nepovinného předmětu „Náprava učení“, tak i v průběhu klasické výuky, vytvořením vhodných

podmínek pro výuku, specifickými postupy a metodami výuky. Pro reedukaci volíme

nejpřirozenější metody a techniky, které respektují jedince. Cílem nápravy není jen

překonat specifické nedostatky, ale umožnit dítěti, aby se naučilo samo sebe korigovat a

bylo úspěšné. Toto je potřeba podpořit týmovou spoluprací rodiny – školy – poradenské instituce. V rámci běžných reedukačních metod realizovaných ve speciálně pedagogické péči o jedince s SPU v současné době využíváme i alternativní metody a postupy.