Jdi na obsah Jdi na menu
 

Program proti šikanování

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

příloha Minimálního preventivního programu

 Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008 - 6.

Tvorba a realizace: všichni pedagogičtí pracovníci

Zodpovídá: ředitelka školy, Mgr. Věra Matějíčková

Cíle programu:

- vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.

- vytvořit pocit bezpečí pro každého jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu         - vytvořit dobré sociální klima třídy a celé školy.

- podporovat pozitivní vztahy mezi žáky a mezi žáky a učiteli.

 

I. část:

PREVENCE ŠIKANOVÁNÍ

A. Organizační opatření školy

1. Osobní příklad pedagogů, svým chováním vůči žákovi nepodněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování. Vytvářet pozitivní mezilidské vztahy mezi žáky a učiteli.

2. Zajistit dozor nad žáky, především v prostorách, kde k šikanování již došlo nebo by

mohlo dojít.

3. Pedagogičtí pracovníci se budou vzdělávat v akreditovaných kurzech k problematice šikanování.

5. Ve školním řádu jsou jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení.

6. Třídní učitel se věnuje prevenci šikany v komunitních kruzích

7. Nepedagogičtí pracovníci se řídí pokynem k prevenci a řešení šikanování a je pro ně závazné.

8. Vytvoření pracovní skupiny pro řešení šikany:

      výchovný poradce (ředitelka školy)

      třídní učitel oběti

      třídní učitel agresora

 

9. Spolupráce ředitelky školy s dalšími institucemi a orgány, zejména  s pediatry, psychiatry, psychology, policií, oddělením sociálně-právní ochrany dětí,  pedagogicko-psychologickou poradnou

 

B. Práce s třídním kolektivem

1. Zjišťování neformálních vztahů ve třídě- použití anket, sociogramů,

2. Společné třídní akce v rámci vyučování i mimo vyučování- výlety, třídní besídky, oslavy.

3. Včasné zachycení ohrožených dětí, individuální přístup.

4. Stanovení pravidel soužití třídní komunity.

5. Začlenění nových žáků do kolektivu.

8. Formování třídního kolektivu, který je pro žáky bezpečným místem, který jim pomůže vyhnout se nežádoucímu chování- šikanování.

9. Na začátku školního roku seznámení žáků s programem řešení šikanování, s přihlédnutí k věku. Poučení bude zapsáno v třídní knize.

 

C. Prevence ve vyučovacích hodinách:

 1. Znalostní kompetence žáků (závazné pro všechny vyučující):

   

  -         mají základní právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů

  -         umí pojmenovat základní mezilidské vztahy

  -         umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti

  -         ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje jeho práva

  -         ví, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých je protiprávní,

             respektují odlišné názory, zájmy, myšlení druhých

  -         jsou tolerantní k menšinám

  -         znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky

  -         spory řeší nenásilným způsobem

  -         znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích

  -         umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly

  -         seznámí se s významnými dokumenty upravující lidská práva a ochranu dětí

  -         znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů

  -         uvědomují si podstatu protiprávního jednání a odpovědnost za protiprávní činy

  -         ví, že zneužívání dítěte je trestné

  -         ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít

  -         správně se rozhodují v situaci vlastního nebo cizího ohrožení

  -         dokážou komunikovat se specializovanými službami (linka důvěry, krizová centra)

  -         odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médií, umí o nich diskutovat

  -         ví, co je kyberšikana, znají její nebezpečí pro sebe i druhé

   

   

  2.  Nácvik sociálních dovedností prostřednictvím sociálně- psychologických her (Rv, Ov)

   

  -         sebeúcty

  -         komunikace

  -         asertivity

  -         empatie

  -         spolupráce

  -         nenásilného řešení konfliktů

  -         obranných strategií proti šikanování- naučit se překonávat provokace

  -         naučit se vhodně jednat v nebezpečí

   -        umět vyjádřit své pocity

   

  3. Další metody a formy prevence:

   

  -         široká nabídka volnočasových aktivit

  -         účast v soutěžích (výtvarných, sportovních, zdravotnických, ..)

  -         celodenní projektové dny (téma vztahů)

  -         návštěvy divadelních představení

  -         tradiční akce školy

  -         patronát starších žáků nad mladšími

   

   

  D. Spolupráce s rodiči:

   

  -předem budeme informovat rodiče, co mají dělat v případě, že se dozví o šikaně

  -na začátku školního roku ústně seznámíme rodiče s programem proti šikanování

  -budeme se snažit zapojit rodiče do společných preventivních akcí školy

  -konzultační hodiny s výchovným poradcem pro rodiče

   

   

  II. část: KRIZOVÝ PLÁN

   

   

 2. < > Situace, které škola zvládne vlastními silami 

   

  Do této skupiny patří počáteční stádia šikanování, 1, a 2. stádium a třídní program pro řešení zárodečného stádia. Řešíme vše, co by mohlo být šikanou.

   

   

  Strategie vyšetřování počáteční šikany v pěti krocích:

   

 3. Rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili a s oběťmi, informovat rodiče oběti.

 4. Nalezení vhodných svědků.

 5. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace oběti a agresora).

 6. Zajištění ochrany obětem.

 7. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

   

  Výsledky šetření zapíše výchovný poradce a sejde se výchovná komise.

   

  Výchovná opatření: výchovná komise navrhne výchovná opatření

 

 1. Pro nápravu situace je třeba pracovat s celou třídou.
 2. Dále pracovat s agresorem i obětí. V případě potřeby zprostředkovat péči PPP, psychologa, VP.
 3. Pro potrestání agresorů užít výchovná opatření:
 4. napomenutí třídního učitele

 5. důtka třídního učitele                                            

 6. důtka ředitele školy

 7. snížená známka z chování

 8. přeřazení do jiné školy

         Spolupráce s rodiči:

 1. Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanu, je za vyšetření situace zodpovědný ředitel školy.

 2. Při nápravě šikanování bude situace projednána s rodiči agresora i oběti, vždy odděleně. Jednání s rodiči budou přítomni:vedení školy, výchovný poradce, třídní učitel. Rodiče budou seznámeni se závěry šetření. Škola volí taktní přístup, všechny informace jsou důvěrné.

 3. V případě zájmu rodičů nabídne škola rodičům agresora i oběti odbornou pomoc.

 

B.  Situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a policií

Sem patří řešení pokročilé a brutální šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti. Tyto případy vyžadují následující postupy:

 

      Plán pro pedagogy:

 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.
 2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.
 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.
 4. Pokračující pomoc a podpora oběti.
 5. U tohoto závažného případu šikanování nebo v případě podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, oznámí ředitelka školy  skutečnost policii.
 6. Ředitelka školy oznámí orgánu sociální ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin nebo opakovaně páchá přestupky, ředitelka školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.

 1. Vlastní vyšetřování- škola nebude vyšetřovat sama, požádá o pomoc policii, pedagogicko-psychologickou poradnu, orgán sociálně právní ochrany dětí.
 2. Další práce s celým třídním kolektivem.

 

Plán pro oběť:

 1. Bezprostřední záchrana oběti.
 2. Informování rodičů o vzniklé situaci.
 3. Individuální rozhovor s obětí.
 4. Dát jí jasně najevo, že nikdo nemá právo s ní takto zacházet.
 5. Zaručit oběti ochranu ze strany školy.

6.  Zajistit odbornou pomoc psychologa, ŠMP.

7. Seznámit rodiče se závěry šetření a řešením situace- vedení školy, ŠMP, třídní učitel.

 

Výchovná opatření:

        1.   Budeme dále spolupracovat s agresorem- jeho náhled na vlastní chování, motivy,       

              rodinné prostření, výchovný styl v rodině.

        2.   V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny,

              střediska výchovné péče, klinického psychologa, psychoterapeuta, psychiatra.

        3.   V mimořádných situacích ředitelka školy doporučí rodičům dobrovolné umístění

              dítěte do pobytového oddělení SVP, případně realizovat dobrovolný diagnostický

              pobyt žáka v diagnostickém ústavu.

       4.    V mimořádných situacích podá ředitelka školy návrh orgánu sociálně právní

              ochrany dětí k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení

              předběžného opatření nebo ústavní výchovy s následným umístěním do                                  

             diagnostického ústavu.

      5.    Pro potrestání agresora lze použít následující opatření: důtka třídního učitele

                                                                                                     důtka ředitele školy

                                                                                                     snížená známka z chování

                                                                                                     přeřazení do jiné školy

       6.    Projednání výsledků šetření a závěrů s rodiči provede vždy vedení školy, třídní učitel, výchovný poradce.

 

POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

 

Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010 – 28.

 

Postup školy při výskytu nebo užití alkoholu ve škole

Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat.

(1)  Školním řádem škola stanovuje zákaz užívání alkoholu v prostorách školy  v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných.

(2)   Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem.

 

Konzumace alkoholu ve škole

 (1)  V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.

(2)    Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

(3)  Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

(4)   V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

(5)   Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.

(6)  V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.

(7)   Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.

(8)   Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky.

(9)   Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.  Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.    

(10)  V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

(11)  Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním řádem. Za rizikové a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů.

(12)  V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.

(13)  Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

 

Nález alkoholu ve škole

(1)  V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:

a)  Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.

b)  O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

c)  Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.

d)  Zpracují stručný záznam o události.

 

(2)  V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:

a)  Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

b)  O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

c)  O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka

d)  O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.

e)  V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.

Postup školy při výskytu a konzumaci tabákových výrobků ve škole

Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.

(1)   Prostory školy jsou označeny viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory.

(2)  Školním řádem je kouření v prostorách školy zakázáno a stanovena opatření za jejich porušování.

 

Konzumace tabákových výrobků ve škole

(1)   V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.

(2)  Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

(3)   Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.

(4)  V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.

(5)    V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce nebo jiných subjektů vyžadovat pomoc.

(6)   Z konzumace tabákových výrobků ve škole budou vyvozená opatření stanovená školním řádem.  

 

Postup školy při výskytu, užití nebo distribuci návykových látek

 

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek (dále jen NL), a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.

(1)  Školním řádem škola stanovuje zákaz užívání NL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž tyto sankci za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka.

(2)   Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení NL a jedů podle § 283 až 287 trestního zákona a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.

 

Konzumace NL ve škole

(1)   V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci NL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.

(2)  Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. O události se sepíše stručný zápis s vyjádřením žáka. Tento zápis založí školní metodik prevence a vyrozumí vedení školy.

(3)   Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

(4)   V případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

(5     Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.

(6)  V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.

(7)   V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.

(8)   Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.

(9)  Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval NL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). Zákonný zástupce má právo se písemně vyjádřit k této skutečnosti a postupu školy.

(10) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.

(11) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

(12)  Z konzumace NL ve škole je třeba vyvodit opatření stanovená školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání NL je porušením školního řádu.

(13)  Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za rizikové a protiprávní jednání.

(14)  V případě podezření na intoxikaci žáka může ve výjimečných indikovaných případech pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost NL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost NL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.

(15)  Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem NL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

 

Distribuce NL ve škole

(1)   Distribuce NL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.

(2)   Přechovávání NL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.

(3)   Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci NL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.

(4)   Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností.

(5)  Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže.

 

Nález NL ve škole

A.  V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

(1)  Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

(2)  O nálezu ihned uvědomí vedení školy spolu s písemným záznamem

(3)  O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.

(4)  V případě časové překážky na straně Policie se doporučuje za přítomnosti dalšího pedagogického pracovníka vložit látku rukavicemi do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu.

Obálku přelepit, opatřit razítkem školy, podpisem a uložit do školního trezoru. Následně předat Policii.

 

B  V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

(1)   Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

(2)   O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

(3)   O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka.

(4)   O nálezu sepíší pracovníci školy stručný zápis s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena a s uvedením data, místa a času nálezu a jména žáka. Pokud žák odmítá zápis podepsat, uvede pracovník školy tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo její zástupkyně.

(5)   V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.

 

C.  V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou NL u sebe, postupují takto:

(1)   Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu, respektive provinění v případě nezletilých osob, nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.

(2)   Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce nezletilého žáka.

(3)   Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

 

Postup při řešení záškoláctví

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem (zákon 561/2004) a to takto:

 1. Zákonný zástupce žáka je povinen omluvit nepřítomnost svého dítěte ve vyučování do druhého dne třídnímu učiteli.
   

 2. V případě častějších absencí bude třídní učitel vyžadovat potvrzení lékaře.
   

 3. V případě předem známé absence je žák povinen tuto skutečnost sdělit svému třídnímu učiteli.

   

  Postup při neomluvené absenci

   

  O neomluvené či zvýšené absenci informuje třídní učitel školního metodika prevence.

   

  Neomluvenou absenci do součtu 10 hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván doporučeným dopisem. Třídní učitel projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem.

  Seznámí zákonného zástupce s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem žáka. Zákonný zástupce žáka zápis podepíše a obdrží kopii zápisu.

   

  Při počtu neomluvených hodin nad 10 svolá ředitel školy výchovnou komisi, které se účastní ředitelka školy (současně výchovný poradce), zákonný zástupce žáka, třídní učitel. Pozvání zákonných zástupců žáka na jednání se provádí doporučeným dopisem. O průběhu jednání se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší.

   

  V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy bezodkladně pošle oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy.