Jdi na obsah Jdi na menu
 

Preventivní program

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

prevence rizikového chování

Školní rok 2016 - 2017

 

Zpracovatel: Mgr. Iva Zahálková

Realizátor: ZŠ a MŠ Tři Sekery

Termín realizace programu: školní rok 2016 - 2017

 

  1. Úvod

             Problematika rizikového chování  dětí je celospolečenským problémem. Zneužívání drog a jiné projevy rizikového chování se dotýkají dětí, které navštěvují základní školu. Objevují se nové rizikové jevy např. kyberšikana.

             Z našeho pohledu pedagogů je důležité zahájit  primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o  problematice všech projevů rizikového chování podaných přiměřeně k jejich věku  a na toto téma s nimi mluvit i na neformální úrovni.

            Naše škola připravila a realizuje komplexní, dlouhodobý program prevence rizikového chování a zahrnula do něj co nejvíce spolupracujících složek, včetně rodičů.

            Program je zaměřen na věkovou kategorii mladších žáků

 Pro vypracování Minimálního preventivního programu byly využity následující  závazné  materiály:                                                                                

  Metodické doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů

  ve školách a školských zařízeních, MŠMT č.j. 21291/2010-28.

 

  Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školských

  zařízení.

 

 Metodický pokyn ministra školství a mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování  mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6.

 

2. Cíle programu

Prevence rizikového chování dětí v působnosti naší školy je zaměřena na:

1. Předcházení rizikovým jevům v chování žáků:

            -drogové závislosti, alkoholismus a kouření, a onemocnění HIV/ AIDS

             a další infekční onemocnění související s užíváním návykových látek

            -virtuální drogy (počítače, televize, video, internet)

            -šikanování a ubližování, kyberšikana

            -vandalismus a další formy násilného chování

            -záškoláctví

            -krádeže osobních věcí

            -rasismu

            -kriminalita a delikvence

            -poruchy příjmu potravy

            -sexuální rizikové chování

            -rizikové sporty a rizikové chování v dopravě

 

2. Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

            -týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání

            -ohrožování mravní výchovy mládeže

            -poruch příjmu potravy (bulimie, anorexie)

            -domácího násilí

 

Další cíle:

Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování.

Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu.

Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy.

Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.

Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky.

Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence.

Aktivní spolupráce s rodiči žáků a dalšími organizacemi podporujícími prevenci

 

3. Personální zajištění prevence

            Na realizaci preventivního programu školy se podílejí všichni zaměstnanci školy.

 

Ředitelka školy

- zodpovídá za realizaci preventivního programu                     

- je součástí preventivního týmu

- jedná s rodiči žáků

 -sestavuje MPP a další plány pro preventivní aktivity ve škole

-spolupracuje s třídními učiteli, ostatními pracovníky   školy, PPP, SPC, psychology a dalšími organizacemi, institucemi a odborníky

-mapuje výskyt rizikového chování ve škole

-řeší a eviduje rizikové chování ve škole

-zajišťuje a koordinuje preventivní aktivity a programy prevence pro žáky

-poskytuje materiály a informace všem učitelům k dané problematice

 -eviduje děti s SPU, eviduje integrované žáky

 

Vlasta Patlejchová

-vypracovává individuální vzdělávací plány

-zajišťuje integraci autistického chlapce

- je k dispozici asistentům pedagoga

-spolupracuje s PPP, SPC

 

Třídní učitel žáka

-mapuje vztahy žáků v třídním kolektivu

-je manažerem třídního dění a preventivních aktivit

 

Preventivní tým pro řešení rizikového chování ve škole:

                        Mgr. Iva Zahálková ředitelka školy, výchovná poradkyně

                        Vlasta Patlejchová - třídní učitelka

                       

Preventivní tým

-šetří rizikové chování  žáků, dodržuje postupy platné pro naši školu

-řeší situaci s třídním kolektivem

-jedná s rodiči žáků

-jedná s Policií ČR, PPP, SPC, OSPODEM, psychologem, dětskou lékařkou

 

 

Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence ve školním roce 2016– 2017

 semináře PPP

 semináře na preventivní témata -  kraj Karlovarský

pro výchovnou poradkyni – semináře PPP

nabídka DVPP

spolupráce Mgr. Michaelou Veselou a s občanským sdružením „Společně k bezpečí“

aktivity s Mgr. Martinou Kekulovou

 

4. Analýza současného stavu

            Analýza problematiky rizikového chování žáků ve škole je důležitá pro zjištění aktuálního stavu, stanovení příčin rizikového chování a vytýčení cílů prevence.

            Ke zjištění současného stavu rizikového chování ve škole byla setkání s Mgr. Martinou Kekulovou, semináře Mgr Michaely Veselé a spolupráce s preventisty z řad Policie ČR – Jiřím Ištvanikem a Petrem Buřičem. Pravidelně pracujeme s dětmi v komunitním kruhu, využíváme předmět „Dovednosti pro život“. Podařilo se nám zvládnout problematické vztahy mezi žáky 5. ročníku a žákyněmi 3. ročníku

 

            Co se mám daří – co nás těší                                                                   

-převážná většina žáků drogy odsuzuje a nemá s nimi žádné zkušenosti

-velmi se osvědčilo pořádání komunitních kruhů a spolupráce s nadací Společně k bezpečí

-škola poskytuje žákům dostatek volnočasových aktivit

-dodržujeme tradice školy při organizování zábavných, kulturních a sportovních akcí

-potěšil nás velký zájem rodičů o akce společné pro žáky a rodiče, např. výtvarné

 dílny, turistické akce.

-vedeme kroniku všech akcí školy

-máme dobré fungující vztahy s mimoškolními institucemi v oblasti prevence

-výskyt rizikového chování žáků v průběhu školního roku byl vyřešen

- drobné krádeže se u nás již nevyskytují

- snažili jsme se o úspěšnou integraci s asistentem pro žáka s patologickými projevy chování 

 

Co se nám nedaří – co nás trápí

- pozdní příchody do školy

-problematická komunikace s některými zákonnými zástupci našich žáků

- způsob řešení problému ze strany některých zákonných zástupců

- nevhodný postoj k řešení této problematiky ze strany některých zákonných zástupců

 

Z analýzy pro nás vyplývají tři nejdůležitější úkoly:

a)      pokračovat ve všech aktivitách, které se nám osvědčily

b)      kvalitněji a účelněji využívat metod osobnostní, sociální a etické výchovy

c)      prohloubit a zkvalitnit spolupráci s e zákonnými zástupci žáků

 

5. Konkrétní aktivity podporující primární prevence

 • výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných

               postojů a způsobů chování

 • akce zaměřené na zvýšení právního vědomí – spolupráce s Policií ČR

 • zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu,

              vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání  apod.

 • na základě průzkumu věnovat i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření

 • dovednost volby správné životosprávy – poruchy příjmu potravy – mentální anorexie,

               bulimie

 • akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a

               xenofobie

 • zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů,

              exkurzí, projektových dnů, dodržováním tradic školy

 • široká nabídka volnočasových aktivit

 • účast v literárních, výtvarných, sportovních soutěžích

 • ekologická výchova – Den Země, projekty

   

   

  6. Aktivity pro žáky

   A.   Ve výuce:        

   Témata průběžně zařazovaná do jednodenních projektů a vyučovacích hodin

   

                                                                                                                                                  B. Jednorázové tematické aktivity, tradice školy

   

   

  1. až 3. ročník

   

  Návykové látky – cigarety, alkohol, léky, drogy

              -základní pojmy

              -poškozování zdraví

              -odmítání drogy, nácvik – říkat NE! NECHCI!

   

   

  Zdravý životní styl – zařazení projektu „Děti na startu“

              -zdravé jídlo

              -pohyb

              -odpočinek

   

  Zdravé vztahy

              -kamarádství

              -osobní bezpečí – ubližování, šikana

                                           kde hledat pomoc – učitelé, rodiče, linky bezpečí  

              -sebedůvěra

   

  4. až 5. ročník

   

  Návykové látky – cigarety, alkohol, léky, drogy

              -rizika zneužívání návykových látek – zdravotní rizika

                                                                            sociální rizika

              -nácvik odmítání drog

   

  Zdravý životní styl - zařazení projektu „Děti na startu,“

  zapojení do soutěže „Hravě žij zdravě“

              -výhody zdravého člověka

              -činnosti vedoucí ke zdraví

              -prosazování zdravého životního stylu ve škole

   

  Zdravé vztahy

              -ve škole, v rodině, ve společnosti

              -odmítání ubližování, šikany

              -osobní bezpečí – vědět, kde najít pomoc – učitelé, rodiče, linky důvěry, schránka                    

               důvěry

              -sebepoznání, sebedůvěra – posilování praktickým nácvikem

              -koordinovat vztahy ve třídě – sociometrie

              -odmítat poškozování věcí, vandalismus

               -ohleduplnost dívkám

              -ochrana vlastního zdraví před zneužitím

  Funkce rodiny – sledovat zda rodina vystupuje vždy v zájmu dítěte

   

  Záškoláctví

  -plnění povinností ve škole

  -kde hledat pomoc v případě problémů

   

  Vandalismus

  -osobní a společný majetek

   

   

  Znalostní kompetence žáků:

  1.-  3. ročník

   

  -žáci dokážou pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním

          drog a léků

  -znají jednotlivé způsoby odmítání návykových látek

  -znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu

  -mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu

  -mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů

  -odmítají všechny formy násilí, ví, kde hledat pomoc

   

  4. až 5. ročník

   

  -žáci mají povědomí o zdraví jako o základní lidské hodnotě

  -znají vhodné činnosti denního režimu, osvojují si zdravý životní styl

  -podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek

  -znají zákony omezující kouření, požívání alkoholu, užívání a šíření drog

  -umí komunikovat se službami poskytující poradenskou pomoc

  -umí pojmenovat mezilidské vztahy

  -umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti

  -ví na koho se obrátit v případě, že jsou porušována jeho práva

  -mají povědomost o tom, že jednání ohrožující druhé je protiprávní

  -znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky

   

   

  B. Jednorázové aktivity, tradice naší školy

   

              Důležitým výchovným prvkem jsou tradice naší školy, v nichž chceme vychovávat

  a vzdělávat žáky.

   

  Tradice naší školy:

 • Den otevřených dveří

 • Slavnostní zápis dětí do prvních tříd, podílejí se žáci pátých tříd

 • Mikulášská besídka pro žáky školy

 • Vánoční besídka pro seniory

 • < >

  Den dětí

 • Školní vlastivědné výlety – „Putování za poznáním“

 • školní akademie

 • zájezdy žáků do divadla

 • vánoční dílny

 • velikonoční dílny pro žáky a rodiče

 • výlety žáků

 • projektové dny

 • soutěže

 • zájmové akce společné pro děti a rodiče

   

            Neméně důležitým prvkem je školní prostředí, ve kterém žáci tráví hodně času. Škola je průběžně modernizovaná, vybavovaná, aby se v ní žáci cítili co nejlépe.

Žáci se podílejí na tvorbě prostředí, na jeho výzdobě, udržování pořádku. Jsou vedeni

ke spoluzodpovědnosti, dostávají prostor k vlastní realizaci svých nápadů při výzdobě školy,

třídy. Žáci si sami stanovili pravidla chování mezi sebou a pokusí se je dodržovat.

 

7.  Metody práce

            V rámci výuky budou kromě tradičních metod využívány také další metody, které se osvědčily. Výchova ke zdravému životnímu stylu bude prolínat mezipředmětově.

 

Příklady používaných metod:

            -aktivní sociální učení

            -výklad (informace)

            -samostatné práce (výtvarné práce, koláže, slohové práce na dané téma, referáty,

                                           informace z tisku, projekty…)

            -přednášky, besedy s učitelem, pozvanými odborníky

            -diskuse, vyjadřování a obhajování vlastního názoru

            -dramatická výchova:

            -hry na sebepoznání

            -situační hry, hraní rolí, sociální hry

            -trénování odmítání nabídky drog

            -párová a skupinová práce ve třídě

            -nácvik verbální a neverbální komunikace

            -komunitní kruhy

            -výtvarné soutěže na téma: zdravá výživa, práva dítěte

            -vytvoření vlastních pravidel žáků pro soužití ve třídě

            -vytvoření důvěry mezi žáky a mezi žáky a učiteli

            -pěstovat právní vědomí

            -umožňovat žákům zažívat úspěch, radost, vítězství

            -skupinová práce ve třídě i napříč třídami

            -projekty na preventivní téma

            -dokumentární filmy s tématy prevence a následná reflexe

 

8. Jednorázové, příležitostné akce

            -ukázky fungování zásahových vozidel 1. pomoci

            -besedy s požárníky, policisty

            -exkurze

            -kulturní akce

 

9. Další aktivity školy

            Učitelé, rodiče a žáci byli seznámeni s Minimálním preventivním programem a postupem řešení vyskytujícího se rizikového chování žáků ve škole. Byli seznámeni i s novým dokumentem Program školy proti šikanování v souladu se směrnicí MŠMT. Vytištěné směrnice jsou ve sborovně, rovněž jsou nawww.zstrisekery.cz

 

            Ve škole funguje schránka důvěry, do níž mohou žáci dávat své dotazy nebo informace. Žáci ví, že do schránky má přístup ředitelka školy a třídní učitelka a bude s nimi o jejich problémech diskutovat. 

            Pravidelně je vyhodnoceno využívání této nabídky a podle výsledku jsou připravena další opatření, nabídky, možnosti.

  Ve vestibulu školy je umístěna nástěnka pro preventivní působení.  Ve škole jsou stanoveny konzultační hodiny s  výchovnou poradkyní. Ale spíše jsou žáci zvyklí řešit své problémy aktuálně a kdykoliv.  Ve škole je vedena kronika o veškerém dění na škole, všechny akce jsou žáky ohodnoceny. O veškerém dění ve škole informují školní webové stránky. 

 

10. Rodiče

            Na naší škole pracuje rada rodičů, spolupracuje s vedením školy.

 

Škola nabízí a pořádá pro rodiče:       

 • konzultace s výchovnou poradkyní

 • výstavky prací dětí

 • informace o práci školy v místním tisku, na internetu

 • pravidelný styk třídního učitele s rodiči

 • besídky pro rodiče: Vánoce,

 • výročí obce i školy

 • den otevřených dveří

 • slavnostní zápis dětí do první třídy

 • spolupráce s místními organizacemi

 • poskytování informací o negativních jevech rodičům formou otevřených dopisů

 • netradiční setkání rodičů, učitelů a žáků

 • zájmové akce společné pro děti a rodiče

 • na začátku školního roku jsou rodiče písemně informováni o možnosti seznámení se školním řádem, Minimálním preventivním programem, s řešením rizikového chování ve škole

 

 

11.  Volnočasové aktivity ve škole, nabízené školou

Škola realizuje jednorázové či pravidelné volnočasové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času, včetně cílené  prevence.

Škola nabízí:

 • přístup na internet

 • zájmové útvary

 • školní exkurze

 • školní výlety: pěší turistika, pobyty v přírodě, poznávací zájezdy…

 • sportovní soutěže: Sekerácká tretra

 • tradiční besídky připravované dětmi a učiteli pro rodiče:           

 • Den dětí společně s obcí

 • kulturní pořady: Masopust, vystoupení umělců

 • žáci připravují vystoupení pro různé příležitosti: oslavy v obci, ve škole…

 

12.  Řešení přestupků

            Školní řád zakazuje žákům školy používání a distribuci návykových látek ve škole i mimo školu. Školní řád vymezuje dále i pravidla chování ve škole i zacházení se školním zařízením. V rámci vyučovacího předmětu Dovednosti pro život jsou žáci seznámeni s bezpečným používáním internetu, s nebezpečím na sociálních sítích, s projevy kyberšikany. Žáci jsou se školním řádem seznámeni vždy 1. září a dále i v průběhu školního roku. Rodiče žáků jsou ústní formou seznámeni s opatřeními školy vůči ničení školního zařízení apod.

 

13.  Spolupráce s dalšími organizacemi

 Subjekty, se kterými škola pravidelně nebo příležitostně pracuje:

 

 • Pedagogicko- psychologická poradna v Chebu, Mariánských Lázních a Karlových Varech

 • Psycholog Mgr. Boušková

 • OSPOD v Mariánských Lázních a Chebu

 • Policie ČR

 • Nadace Společně k bezpečí – Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Michaela Veselá

 • SPC Mariánské Lázně

 • MUDr. Štefanovičová

 • Mgr. Radek Karchňák

 • PhDr. Marie Knetlová

 

14.  Hodnocení aktivit a sledování jejich efektivity

            Jednotlivé části programu kontroluje ředitelka školy, pravidelně je vyhodnocuje a podle výsledků program modifikuje. Vedeme přehled o úspěšnosti akcí a vedeme školní kroniku. S výsledky seznamuje učitele i rodiče a výsledky zveřejňuje, publikujeme.

 Pro kvalitativní hodnocení necháme děti napsat, co zažily, jak byly spokojené. Ptáme se na hodnocení rodičů, ostatních vyučujících. 

 

15. Závěr

            Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání žáků do 5. ročníku. Účastní se ho učitelé, žáci, rodiče, odborníci. Jeho efektivitu je možno zjistit mnohdy, až žáci opustí školu. Je velice těžké měřit efekt našeho preventivního působení bez pozdějších informací o žácích. Každý žák má jiné životní zkušenosti a působí a platí na něho něco jiného. Program je sestaven a realizován tak, aby respektoval i tato fakta.

            Naší snahou a přáním je co nejvíce žáků vybavit schopností, vůlí a rozumovými předpoklady ubránit se bezohledným negativním psychologickým vlivům a nátlakům nejrůznějších part, sekt i jednotlivců, všem návykovým látkám a rizikovému chování v celé šíři.