Jdi na obsah Jdi na menu
 

Časový harmonogram pro výchovné poradce

Časový harmonogram pro výchovné poradce

 

Náplň práce výchovného poradce musí vycházet z časového harmonogramu zohledňujícího specifika jednotlivých fázi školního roku.

 

ZÁŘÍ

 • Sestavte přehled integrovaných žáků na škole pro školní rok.  
  Nezapomínejte, že k integrovaným žákům nepatří pouze žáci s VPÚ, ale i žáci nadaní.
  Myslete na zásady, které je nutné dodržovat při sestavování evidence.

 • Připravte podklady a zajistěte vyšetření žáků pro školní rok.

  • vstupní dotazník nebo kontrolní dotazník pro následné vyšetření (to v případě, že žák byl již integrován)

  • žádost rodičů k vyšetření v PPP - závěr v PPL (hodnocení)

    

V evidenci výchovného poradce jsou u sledovaných žáků zařazeny všechny materiály, které souvisí s činností výchovného poradce – záznamy pohovorů s žákem případně i jeho zákonnými zástupci, kopie dopisů rodičům nezletilých žáků nebo zletilým žákům. Do evidence zakládá výchovný poradce také případné žádosti o vyšetření na specializovaných pracovištích (např. pedagogicko-psychologická poradna), výsledky těchto vyšetření a individuální vzdělávací plán. Doporučení zákonným zástupcům nebo dokumentace o dobrovolném nebo nařízeném umístění do pobytového oddělení střediska výchovné péče. Vhodná je také evidence týkající se kariérového poradenství a volby povolání.

 

 • Jako celoroční úkol zařazujete práci s třídním kolektivem vždyť i klima ve třídě může být důvodem školní neúspěšnosti žáků

   

   

   

  ŘÍJEN

  Hlavním bodem měsíce října jsou individuální vzdělávací plány (IVP).

  Sbírka zákonů č. 73/2005 v platném znění
  (5) Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb žáka.

  (6) Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje ředitel školy. Individuální vzdělávací plán se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka, není-li žák zletilý.
   

  § 4
  (1) Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka podle § 16 odst. 1.

  (2) Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených v individuálním vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy.

  (3) Pro změny v individuálním vzdělávacím plánu se použijí obdobně ustanovení týkající se zpracování individuálního vzdělávacího plánu, seznámení s ním, poskytování vzdělávání podle něho a vyhodnocování jeho naplňování.
  Vypracujte IVP a pak svolejte schůzku se zákonnými zástupci žáků, pro které je IVP sestaven. Seznamte je s IVP a nechte si podepsat IVP. Originál si ponechejte, kopii s podpisy všech zúčastněných předejte zákonným zástupcům.

   

  DALŠÍ DOPORUČENÍ

 • Zajistěte konzultace na středisku pro volbu povolání pro vycházející žáky.

 • Proveďte hospitace ve třídách s integrovanými žáky.

   

   

  LISTOPAD

 • Vést individuální pohovor se žákem (event. i s jeho rodiči) o budoucím studiu – víceleté gymnázium

   

  PROSINEC

   

  Měsíc prosinec využijte ke:

 • kontrole dokumentace,

 • nákupu pomůcek pro žáky s IVP,

 • návrhu na nová vyšetření.

 • Ve spolupráci v okresním koordinátorem prevence proveďte dotazníkové šetření na téma, které se zdá být aktuální pro vaši školu (např. využití volného času, zapojení do mimoškolních aktivit …)

   

   

  LEDEN

 • Informujte zákonné zástupce vycházejících žáků (nezapomínejte na žáky v 5. ročníku, také jich se to týká), jakým způsobem se vyplňují přihlášky na víceleté gymnázium a jaký je termín pro odevzdání přihlášek.
   

 • Zajistěte potvrzení o integraci pro integrované žáky, které se přikládá k přihlášce. Potvrzení o integraci vydává na žádost zákonných zástupců PPP. To zda vůbec k přihlášce bude přiložena integrace, rozhodují rodiče, bez jejich souhlasu je nesmí výchovný poradce k přihlášce přiložit. Tím, že rodiče souhlasí, je pro vás doklad z PPP o integraci žáka na ZŠ, který si zajistí rodiče!!! Vy můžete pouze doporučit, ale žádat musí oni.
   

 • Ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů zhodnoťte IVP za I. pololetí a je-li to nutné, proveďte úpravy.

   

  ÚNOR

 • Dokončete hodnocení a připravte změny IVP integrovaných žáků. S navrženými změnami a úpravami seznamte zákonné zástupce žáka. Opět nezapomeňte na podpis zákonných zástupců na originále.
   

   

  Vyplnění přihlášky na víceleté gymnázium

              Zákonné zástupce jsme již v lednu seznámili s tím, jak vyplnit přihlášku. Jen jak příklad uvádíme technické možnosti postupu. Jako jsou možnosti:

 • Zákonní zástupci vyplňují základní údaje.

 • Třídní učitel vypisuje hodnocení za požadované období a výstupní hodnocení žáka

 • Přihlášku může zpracovat výchovný poradce také pouze na základě údajů zákonných zástupců o zvolené škole a studijním oboru.

 • Při sestavování časového harmonogramu práce výchovného poradce si vezměte k ruce i Minimální preventivní program. Tyto dva povinné dokumenty spolu korespondují.

 • Dalším námětem je Metodický pokyn 28 275/2000-22 – příloha číslo 16Jako vhodné aktivy volte víkendové akce, třídní výlety, pobyty na škole v přírodě.

   

  DUBEN, KVĚTEN

 • Zúčastněte se zápisu dětí do 1. třídy ZŠ.
 • Využijte tyto měsíce k rozhovorům se žáky na téma přijímacího řízení

 •  

  ČERVEN

 • Zhodnoťte IVP a vyvoďte závěry pro příští školní rok.

 • Podejte návrhy na vyšetření u žáků, u nichž končí platnost integrace.

 • Vyhodnoťte úspěšnost žáků při přijetí na víceleté gymnázium