Jdi na obsah Jdi na menu
 

Školní program EVVO

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

„ŠKOLA – TVOŘIVÁ DÍLNA POZNÁVÁNÍ“

 

 

Výsledek obrázku pro ekologie pro děti

Školní program environmentálního

vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

„Škola – tvořivá dílna poznávání“

 

1. Základní východiska

1.1. Východiska environmentální výchovy

Environmentální výchovy je nauka o životním prostředí, využívá poznatků vědního oboru ekologie, zkoumá mechanismy působení člověka na ekosystémy, zabývá se prevencí znečišťování životního prostředí, nápravou vzniklých škod a prevencí nežádoucích zásahů. Zahrnuje např. ochranu přírody, monitoring složek životního prostředí, využívání přírodních zdrojů, nakládání s energiemi, péči o zdraví lidské populace apod.

V praktické pedagogické činnosti jde o dosažení vyváženého souladu nezbytných odborných ekologických poznatků s citovými a smyslovými prožitky, které pomáhají nalézt lásku k přírodě, úctu ke všem formám života a podporují zvyšování úrovně mezilidských vztahů.

Cílem environmentálního působení je nejen člověk ekologicky gramotný, ale i aktivně se projevující a obhajující své nesobecké občanské postoje ve prospěch přírody a lidského pobývání na Zemi.

1.2. Základní dokumenty, z nichž vycházíme při realizaci

environmentální výchovy, jsou:

Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělání, výchově a osvětě

ve školách a školských zařízení čj. 16745/2008-22.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání čj. 27002/2005-22.

Od školního roku 2007/08 - průřezové téma Environmentální výchova je

povinnou součástí ŠVP. Lze ho zařadit do všech vzdělávacích oblastí

(Zákon 261/2004 Sb. školský zákon)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon),

za obecné cíle vzdělávání považuje mj. získání a uplatňování znalostí o

životním prostřední a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného

rozvoje.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, upozorňuje, že se výchova,

osvěta a vzdělávání provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je

v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti

za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě

k životu ve všech jeho formách.

 

Výsledek obrázku pro ekologie pro děti

 

 

 

 

 

2. Koncepce EVVO

2.1. Cíle plánu EVVO

Poznávat přírodní, sociální a kulturní hodnoty životního prostředí ve svém

okolí a chápat příčiny následků a projevů jejich poškozování.

Utvářet kladný vztah dětí k přírodě a zdravému životnímu prostředí nejen

ve svém okolí.

Přijímat osobní odpovědnost za své chování a za stav životního prostředí a

podpořit aktivní účast na ochraně životního prostředí.

Uvědomit si postavení člověka v přírodě a jeho vliv na své okolí.

Uvědomit si postavení člověka ve společnosti – uznávání a dodržování

vyšších hodnot, důraz na nekonzumní a duchovní stránky života.

Směřovat ke zdravému životnímu stylu a získat správné stravovací návyky

směrem ke zdravé výživě.

Seznámit se s globálními ekologickými problémy a chápání souvislostí.

Rozvoj a využití komunikačních dovedností při řešení environmentálních

problémů.

Naplňovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje, uplatňovat úspory zdrojů

energie a surovin v praxi.

Zajistit dostupnost aktuálních a objektivních informací o životním prostředí

a jeho ochraně pro žáky, učitele, rodiče i širší veřejnost.

2.2. Metody a formy práce EVVO

Stravování

  • Školní svačiny

Projektové vyučování

  • zařazování projektů s tématikou ekologie

    a životního prostředí do výuky.(Den země, Kapka vody, Den zvířat, „Čtvero roční období“ – časopis Pastelka

Spolupráce a účast na akcích a soutěžích – Recyklohraní, Hravě žij zdravě

Exkurze  

  • Ekodepon - Černošín, ekofarmy Valeč, Kozojedy v Karlovarském kraji, ZD Berbera – Tachovská Huť, Kozí farma Chodovská Huť, vycházky a výlety do přírody v okolí školy – Kladská, prameny Tanavek Jedlová a Kyselka Drmoul, UVR Mníšek pod Brdy

Využití času po vyučování v rámci ŠD k různým aktivitám v rámci EVVO.

  • Ekovandr s Upírem

  • Besedy –

  • Chráněná krajinná území - besedy

Simulační hry a dramatická výchova.

Vytvářet databázi pomůcek a materiálů pro EVVO a jejich využívání ve

výchovně vzdělávacím procesu.

Získávání a využití poznatků z médií, internetu, literatury apod.

  • „Ukliďme si Česko“ – zapojení do akce společně s obcí, „Společná výsadba zeleně“ v rámci projektu obce

  • „Kraj léčivých vod“ - projekt

Získávání a využití poznatků z programů DVPP zařízení pro další

vzdělávání pedagogických pracovníků, metodických materiálů, atd.

Ochrana fauny České republiky semináře k EVVO Třebíč 2012 – „Příběh Evropy, „Příroda si (ne)poradí, „Skřítek Ostružinka“, „Projektové pojetí školního výletu“, „Dílny netradičně – pokusy“, „Oceány“, „Hurá ven“, „Koukej, kudy šlapeš“, „Aby nám bylo doma dobře“ –konference „Zdraví a bezpečí Praha 2011, 2013, 2016, „Zdravá 5“ 2016, Ekonaratologie „Vyprávění a příběhy o přírodě a pro přírodu“ 2014, „Hravé činnosti v prvouce a přírodovědě“ 2012, Ekoateliér – „Výtvarné proměny odpadových materiálů“, „O kořenech zdraví“ 2016

 

2.3. Všeobecné úkoly

Koncepčně a systematicky uplatňovat Metodický pokyn k EVVO MŠMT.

Naplňovat plán EVVO pro naši školu.

Spolupráce vedení školy s koordinátorem EVVO na škole, umožnit mu

DVPP v této oblasti.

Umožnění všem učitelům účast na akcích DVPP v oblasti EVVO.

Doplňovat učitelskou knihovnu publikacemi s ekologickou tématikou,

využívat a používat školní pomůcky pro EVVO.

Zveřejňovat informace o činnostech a nabídkách všech institucí

zabývajících se EVVO.

Zařazovat EVVO do všech oblastí výchovně vzdělávacího procesu včetně

zařazování projektového vyučování.

Spolupráce s institucemi, které se EVVO zabývají.

Podporovat účast žáků na soutěžích, exkurzích.

Vést žáky ke kladnému vztahu k zdravému životnímu stylu a životnímu

prostředí.

Vést žáka k aktivnímu se zapojení do aktivit vedoucích k ochraně životního

prostředí.

Naplňovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje - v praxi chodu školy

uplatňovat úspory zdrojů energie a surovin (předcházení odpadům, třídění

odpadů, šetření vodou a elektrickou energií, při nákupu kancelářských a

provozních prostředků pro zajištění chodu školy, vybírat výrobky šetrné vůči

životnímu prostředí…).

2.4. Kompetence

Realizací ekologické výchovy chceme v souladu se ŠVP podpořit u žáků rozvoj a prohlubování těchto kompetencí:

2.4.1. KOMPETENCE OBČANSKÉ

umí srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se evropského

kontinentu a České republiky

vytvoření prostoru pro pochopení vlivu různých činností člověka na životní

prostředí a spoluzodpovědnosti za jeho ochranu

při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad

obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím internetu i

jinými cestami

šetrně zachází se svěřenými prostředky

 

pokračování